Create a New Map

Explore Maps

Total: 2

Map from , 3 years, 4 months ago

Туристическо приложение за НП "Рила", съдържащо данни за туристически обекти и маршрути като: места за настаняване, къмпингуване, краткотраен отдих, чешми, лифтове и др. Данните и приложението са изготвени в рамките на проект: Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението - Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“